Общи Правила и Условия за ползване на сайта за обяви Barteri.bg

От 9 декември, 2010

Категория :

Етикети :

Моля прочетете внимателно настоящите Oбщи условия за използване, преди да използвате сайта Barteri.bg. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Barteri.bg, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и търговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез потвърждаването им, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. Основни понятия


По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
1. „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
2. „УСЛУГА/И“ на сайта включват:
* достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
* публикуване на обяви в сайта;
* създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация;
* възможност за изразяване на мнения и коментари по обявите.
* възможност да закупите кодове, които дават привилегированост на вашата обява в сайта Barteri.bg

3. „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Barteri.bg се намира в договорни отношения.
4. „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на Интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

II. Правила относно публикуването и съдържанието на обявата:


5. НЕ СЕ ПРИЕМАТ (ПРЕМАХВАТ СЕ) ОБЯВИ:
5.1. Които съдържат некоректна или погрешна информация.
5.2. Които имат противозаконно, противоречащо на моралните норми, оскърбително текстово или графично съдържание.
5.3. Които съдържат политически материали с агитационни цели и др.
5.4. Които съдържат импулсни телефони, без това изрично да е уточнено в обявата.
5.5. С цена или характеристики, различни от упоменатите в обявата.
5.6. Със снимки или графика, които не съответстват на конкретното предложение, съдържащо се в текста на обявата.
5.7. Еднакви обяви в една и съща категория, преди срокът на същите да е изтекъл.
5.8. Обяви с един и същи текст, публикувани в различни категории, както и многократно публикуване на една и съща обява.
5.9. Които по какъвто и да е начин нарушават Авторските права и запазени търговски марки.
5.10. Предлагащи имитационни стоки или стоки с контрабанден произход.
5.11. Със снимки или графика, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други сайтове за обяви.
5.12. Които съдържат телефонен номер, и-мейл адрес, интернет позоваване или други контактни данни в текста на обявата (с изключение на специалните полета) или приложения снимков материал.
5.13. Изпращането на SMS за ВИП обява НЕ гарантира публикуването на обявата в Barteri.bg, ако тя не отговаря на Общите условия.
6. Към всяка обява имате право да прикачите до 4 снимки. Размерът на всяка снимка не трябва да надвишава 1,5 MB.
7. Снимките се преоразмеряват автоматично до максимални размери 400 x 550 пиксела, ако техните размери ги надвишават. За съкратен преглед на обявите сайтът автоматично изработва малки изображения.
8. Barteri.bg или администраторът на сайта премахва всички обяви, съдържащи нарушения на Правилата, изброени в т.5. В случай на груби или повторни нарушения, контактните данни на Потребителя се поместват в специален Списък на ограниченията за публикуване на обяви. Стойността за публикуването на премахнати платени обяви не се възстановява.
9.Екипът на Barteri.bg запазва правото си да изтрива обяви по своя преценка без да е длъжна да даде обяснение за действията си.

III. Отговорност и ограничение на отговорността:


10. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Barteri.bg за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
11. Barteri.bg прави всичко възможно, за да поддържа в сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.
12. Barteri.bg не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с публикуваните обяви, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.
13. Barteri.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
14. Barteri.bg не носи никаква отговорност за условията на покупко-продажба, доставка и други уговорки, които се осъществяват между потребителите.
15. Barteri.bg има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
16. Потребителят (подателят на обява) носи пълната материална и друга отговорност за съдържанието на подадената от него обява, както пред сайта за обяви Barteri.bg, така и пред трети лица, в случаите на нарушаване на правилата на сайта за обяви, на законодателството на Република България, на авторските права и право на собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.

IV. Конфиденциалност


17. При регламентирано изискване, идентификационните данни и архивът с действията на Потребителя се предоставят на органите на МВР и съдебните власти в писмен или електронен вид.
18. С факта на публикуване на лични данни от физическо лице се приема, че физическото лице е дало съгласието си за обработване на личните му данни, включително и да се предоставят на трети лица, при ограниченията и съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.
19. Всеки потребител декларира, че е съгласен цялата информация, въведена от него в сайта, извън изрично посочената, да бъдат достъпни за останалите потребители.
20. В сайта се публикуват и обработват лични данни само ако те са предоставени доброволно от физическото лице. Barteri.bg не извършва проверка относно доброволността или верността на публикувани лични данни. В случай че в сайта се съдържат лични данни, които физическото лице не е предоставило доброволно, или лични данни, които не са достоверни, то следва да бъдем уведомени незабавно.
21. Barteri.bg може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).
21.1. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.
21.2. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Barteri.bg на посочения адрес или e-mail за контакти.
22. Промяна на лични данни, публикувани в сайта, е допустима само от лицето, за което се отнасят.

V. Авторски права


23. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

VI. Промени


24. Barteri.bg си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

VII. Собственост
25. Сайтът Barteri.bg е собственост и се поддържа от фирма „Емида” ООД; седалище и адрес на управление гр. Варна 9009; Район р-н Младост; ж.к. Трошево; бл.32; вх.Д; Ет. 1; Ап. 61; ЕИК 148015384; офис :гр. Варна; ул. Македония 52, ет.2 ап.1. тел . 052/646064. За повече информация и контакт с нас на посочения e-mail: office@barteri.bg
Дата: 09.12.2010 г.

SMS разплащания и VIP обяви

Предимството на VIP обявите, е че те биват видени много повече пъти от обикновенните обяви. В страниците с категории / подкатегории / региони винаги първите три обяви са VIP, като ротацията им е на случаен принцип.

В страничната дясна лента във всяка обява има връзки към останалите обяви от същата подкатегория / регион, като тук отново първо се показват VIP обявите.

Друга полза от това вашата обява да е VIP, е че при направата й такава тя бива разпростране в други сайтове, което Ви дава възможност да бъде видяна от повече хора.

За да направите някоя обява VIP е нужно да изпратите sms със съдържание BART последвано от номера на бартера (Пример BART123). В зависимост от периода за който желаете обявата да е VIP има различни номера на които е нужно да изпратите sms-а. Те са както следва :

Брой дни Цена Номер
За 7 Дена 1.20 лева 1093
За 14 Дена 2.40 лева 1092
За 28 Дена 4.80 лева 1094

Бихте могли и да си закупите пакет с кодове, като изпратите sms със съдръжание BART последван от id на вашият потребител на номер 1096 с цена от 6 лева с ДДС. За повече информация влезте в профила си > Списък с кодове. Пакета включва 7 кода, като със всеки един код можете да направите всяка една обява за бартер VIP за период от 1 седмица.

Също така кодовете могат да бъдат използвани от различни потребители на Barteri.bg, което дава възможност няколко потребителя да се кооперират и да си поделят кодовете.

Списък със закупените кодове можете да намерите в профила си в секция Кодове. Там също така се отчита, кои кодове са използвани, за кои обяви и кой ги е използвал.

Всички цени посочени по-горе са с включено ДДС.

Ако възникне някакъв проблем с изпратения sms, моля свържете се с нас, чрез формата за контакт и опишете проблема.