Как се прави размяна на недвижим имот

От 24 ноември, 2010

Категория :

Етикети :

При замяната на недвжими имоти най-честите препратки са към Закона за задълженията и договорите ( ЗЗД ). При бартер на имот важат същите правила, както при продажбата, като всеки един от двамата участници е едновременно и купувач, на това, което получава, и продавач, на това, което дава (чл. 222 и чл. 223).

Сделките за размяна на недвижими имоти задължително са съпроводени с нотариален акт ( чл. 18 ). Следващия член от ЗЗД (чл.19 ) дава възможност да се сключи предварителен договор, който трябва да е в писмена форма. Предимството да имате предварителен договор, е че в него можете да посочите условията по сделката, примерно :

  • кой ще плати таксите, като тук закона предвижда възможност за уговорка между страните ( ако не можете да се разберете, кой да ги плати чл. 45. (1) от Закона за местните данъци и такси урежда въпроса, като посочва „лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно.” )
  • неустойки при разваляне на сделката;
  • дължимата сума на брокера;
  • забрана за сменяне собствеността на имотите преди сделката за размяна
  • момента на предаване на владението върху имотите, както и всякакви договорки относно вида в който ще бъдат предадени.

Задължително посочвайте период на валидност на договора и четете внимателно какво подписвате !

При размяната на имоти задължително се вади данъчна оценка и на двата имота ( процедурата отнема максимум 2 седмици и в зависимост от общината таксата варира между 2 и 15 лв. ).

Ако има значителна разлика в стойността на имотите, може да се договори доплащане. Дължимите данъци и такси / местен данък, такса за вписаване, нотариална такса и др. /при замяната се изчисляват само върху стойността на единият имот, този с по-голяма данъчна оценка.

Разходите по сделката за замяна се начисляват само веднъж.

Статията няма за цел да дава правна консултация, а е с изцяло информативен характер.

Препратки към законите :